NoCFO Oy Palvelun yleiset ehdot 19.1.2024

1. Soveltaminen

Nämä sopimusehdot (”Sopimus”) säätelevät palvelun (”Palvelu”) toimittamista NoCFO Oy:n (”NoCFO”) toimesta asiakkaille (”Asiakas”). Käyttämällä palvelua asiakas sitoutuu näihin yleisiin sopimusehtoihin (”Ehdot”) sekä toimimaan lain ja hyvän tavan mukaisesti.

Asiakas hyväksyy nämä Ehdot kirjautuessaan palveluun.

2. Määritelmät

  • Asiakas: NOCFO-Palvelua käyttävä henkilö tai organisaatio.
  • Palvelu: Kirjanpidon ja taloushallinnon SaaS-palvelu, jota NoCFO Oy kehittää ja ylläpitää.
  • NoCFO Oy: Palvelun tarjoava yritys (y-tunnus: 3149769–7).
  • Yritystili: Palvelun käyttöönoton yhteydessä perustettava tili, jolla on ylläpitäjä ja käyttäjiä.
  • Käyttäjä: NOCFO-Palvelua käyttävä henkilö.
  • Osapuolet: NoCFO Oy ja Asiakas.
  • Ehdot: nocfo SaaS-Palvelun yleiset ehdot.

3. NoCFO oikeudet ja velvollisuudet

NoCFO vastaa siitä, että Palvelu toimitetaan Ehtojen mukaisesti. NoCFOlla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä ilman erillistä ilmoitusta sekä oikeus käyttää alihankkijoita Palvelun toimittamiseen.

Palvelua kehitetään jatkuvasti, minkä takia Palvelussa saattaa ilmetä palvelukatkoja. NoCFO ei ole korvausvelvollinen haitasta, mikä Asiakkaalle aiheutuu Palvelun keskeytymisestä taikka sisältöön tehtävistä muutoksista tai palvelukatkoksista. Mahdollisista palvelukatkoksista pyritään mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan Asiakkaalle etukäteen.

NoCFO voi estää Asiakkaan pääsyn Palveluun, mikäli on havaittavissa peruste, että Asiakas tahallisesti tai tahattomasti vaarantaa Palvelun kehittämistä tai ylläpitoa.

NoCFOlla on oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaisuudessaan ilmoittamalla siitä kolme (3) kuukautta ennen Palvelun viimeistä käyttöpäivää.

NoCFOlla on oikeus kerätä tietoja Palvelun käytöstä. Tietoja voidaan käyttää palvelun parantamiseen, tilastointiin ja analysointiin.

4. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua näiden Ehtojen mukaisesti. Asiakkaan vastuulla on perehtyä näihin Ehtoihin ennen Palvelun käyttöönottoa.

Asiakas on vastuussa, että Palvelun käyttö tapahtuu laillisesti ja hyvän tavan mukaisesti.

Käyttääkseen Palvelua Asiakkaan tulee toimittaa kaikki vaadittavat tiedot NoCFOlle Palvelun käyttöä, ylläpitoa ja laskutusta varten. Asiakas vastaa, että tiedot ovat oikein ja ajan tasalla. Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa tietojen muutoksesta NoCFOlle.

Asiakas vastaa tiedostojen ja muiden Palvelussa käsiteltyjen tietojen ja raporttien oikeellisuudesta sekä kaikista Asiakkaan Yritystilin nimissä tehdyistä tapahtumista ja toimenpiteistä Palvelussa.

Asiakas on Palvelussa käsittelemiensä henkilötietojen osalta henkilötietolain tarkoittama rekisterinpitäjä. Asiakas vastaa Palveluun tallennetusta aineistosta ja siitä, ettei aineisto loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia tai kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Asiakkaan vastuulla on ilmoittaa Palvelun toimittajalle, mikäli tämä havaitsee Palvelussa virheitä.

Asiakas on vastuussa omista laitteistoistaan, tietoliikenneyhteksistä ja laitteiden tietoturvasta.

Asiakas käyttää Palveluun kirjautumiseen Google- tai Microsoft-tunnuksia tai luo Palveluun käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas vastaa yksin näiden tunnusten säilymisestä ja turvallisuudesta. Asiakkaalla on mahdollisuus antaa käyttöoikeus kolmannelle osapuolelle Yritystiliin esimerkiksi yrityksen työntekijälle Palveluun. Asiakas vastaa siitä, kenelle Käyttäjälle käyttöoikeudet Yritystiliin luovutetaan ja mitä luovutettujen käyttöoikeuksien kanssa Palvelussa tehdään.

Palvelun käytön yhteydessä NoCFO Oy:n asiantuntijat voivat antaa ohjeita Palvelun käyttöön sekä taloushallintoon liittyen. Asiakas on vastuussa siitä, mitä hän ohjeiden perusteella tekee Palvelussa tai Palvelun ulkopuolella. NoCFO Oy ei vastaa ohjeiden tai neuvojen oikeellisuudesta.

Käyttäessään verkkolaskutusominaisuutta Palvelussa Asiakas hyväksyy verkkolaskuoperaattori Apixin palvelun käyttöehdot. Ajantasaiset käyttöehdot ovat nähtävillä osoitteessa www.apix.fi/kayttoehdot.

5. Palvelun hinnoittelu ja maksuehdot

Palvelun voimassa olevat hinnat, palvelupakettien sisällöt ja maksutavat ovat löydettävissä hinnastosta. NoCFOlla on oikeus ilman Asiakkaan suostumusta tehdä muutoksia hinnastoon ja palvelupakettien sisältöön. Maksut Palvelun käytöstä veloitetaan joko etukäteen tai kauden päätyttyä valitun palvelutason mukaisesti. Palvelun hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Viivästyskorko on korkolain mukainen viivästyskorko. Laskulla maksettaessa maksuehto on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä.

Palvelu voi käyttää maksunvälitykseen kolmannen osapuolen palveluja. Maksaessaan Asiakkaan tulee hyväksyä kolmannen osapuolen ehdot. Asiakas voi halutessaan tallettaa kortin tiedot toistuvia maksuja varten. Palvelu ei tallenna maksutietoja (esimerkiksi korttitietoja) omiin järjestelmiin.

Minimilaskutusraja kuukausilaskutukselle on 10 euroa. Mikäli laskun loppusumma ei ylitä 10 euroa kuussa, laskutamme kvartaaleittain. Muussa tapauksessa laskutus on kuukausittain. Ajantasainen palveluhinnasto löytyy hinnastosta.

6. Immateriaalioikeudet

NoCFO on Palvelun ja niihin liittyvien immateriaalioikeuksien yksinomainen omistaja. Näihin lukeutuvat muun muassa lähdekoodi ja design riippumatta siitä, ovatko ne rekisteröityjä vai eivät, dokumentaatio, määrittelyt ja vastaavat materiaalit sekä kaikki immateriaalioikeudet. Palvelut ja immateriaalioikeudet ovat tekijänoikeuden sekä muiden lakien ja sopimusten suojaamia. Palvelussa mainitut tuotemerkit, tuotenimet, yritysten nimet ja logot ovat kunkin omistajansa omaisuutta. Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua, sen tuotteita ja siitä saatavia tuloksia omissa toiminnoissa omaksi hyödykseen.

7. Luottamuksellisuus

Luottamuksellisella tiedolla tarkoitetaan sellaista tietoa, joka on merkitty luottamukselliseksi tai muutoin voidaan ymmärtää sellaiseksi. Tätä tietoa voi olla esimerkiksi ohjelmistoihin, tuotteisiin, palveluihin, teknologiaan tai Asiakkaaseen liittyvät tiedot. Ja sellaiset tiedot, jotka on kohtuudella katsottava omistusoikeudellisiksi, luottamuksellisiksi tai arkaluonteisiksi.

Kumpikin Osapuoli pitää kaikki Sopimuksen yhteydessä toimitetut luottamukselliset tiedot salaisina, eikä luovuta niitä ilman toisen osapuolen kirjallista lupaa tai käytä niitä mihinkään muihin kuin tämän Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

Osapuolet varmistavat, että työntekijät ja edustajat ymmärtävät ja noudattavat luottamusvelvoitetta.

Ellei Sopimuksessa ole toisin esitetty, kaikki Luottamukselliset Tiedot ja Luottamuksellisia Tietoja sisältävät asiakirjat säilyvät ne alun perin luovuttaneen Osapuolen omaisuutena.

Luottamuksellista tietoa ei kuitenkaan ole esimerkiksi sellainen tieto, joka on ollut vastaanottajalla hallussaan ennen Palvelun Ehtojen hyväksyntää ja tieto, joka on julkisesti saatavilla.

8. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus

Asiakas ymmärtää, että Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on ja Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan.

NoCFO ei vastaa Palvelun tuottamissa laskelmissa taikka raporteissa ilmenneiden virheiden mahdollisesti Asiakkaalle aiheuttamista vahingoista.

NoCFOn yhteenlaskettu enimmäisvastuu missä tahansa olosuhteissa vastaa enintään kolmen (3) kuukauden verottomia Palvelumaksuja.

Tämä vastuunrajoitus on riippumaton Asiakkaalle aiheutuneiden välittömien vahinkojen määrästä tai syystä.

NoCFO ei vastaa vahingosta, joka johtuu toisesta Osapuolesta tai tämän vastuulla olevista seikoista sekä välillistä vahingoista toiselle osapuolelle tai kolmannelle osapuolelle, kuten menetetystä voitosta, tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta.

NoCFO ei vastaa mistään Asiakkaalle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka perustuvat Ulkopuolisen palveluntarjoajan palveluiden käyttöön Palvelussa.

9. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus astuu voimaan Asiakkaan Palvelun käyttöönottohetkellä, ellei muusta ole erikseen kirjallisesti sovittu. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Sopimuksen irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. Mikäli Asiakas käyttää Palvelun maksullisia versioita, veloitetaan Palvelusta irtisanomisajan loppuun asti.

Asiakkaan tallettamat tiedot Palveluun poistetaan kokonaisuudessaan kolme (3) kuukautta irtisanomisajan päätyttyä. Asiakas vastaa itse kirjanpitoaineiston säilömisestä Palvelun käytön irtisanomisen päätyttyä.

10. Laki ja erimielisyydet

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Näihin ehtoihin tai Sopimukseen liittyvät erimielisyydet, joita ei voida Osapuolten kesken neuvotteluteitse sopia, ratkaistaan lopullisesti toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

11. Ylivoimainen este

Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan kaikkia puutteellisuuksia, joista NoCFO ei voida katsoa olevan vastuussa, koska niitä ei voida katsoa NoCFO syyksi, eivätkä ne lain tai oikeustoimen nojalla tai yleisten käsitysten perusteella ole sen vastuulla.

Mikäli NoCFO on estynyt täyttämästä sopimuksenmukaisia velvoitteitaan hänen vaikutuspiirinsä ulkopuolella olevan olosuhteen johdosta, jota ei kohtuudella ole voinut Sopimuksen allekirjoittamisen hetkellä ennakoida ja jota ei tapahtumahetkellä ole voitu välttää tai ratkaista, NoCFO voi lykätä suorituksensa ajankohtaa ja on vapautettu vastuusta suorituksen täyttämättä jättämisestä johtuneista vahingoista ja seuraamuksista.

Mikäli viivästyksen aiheuttava syy jatkuu yli kolme (3) kuukautta, Asiakas on oikeutettu kirjallisesti irtisanomaan sopimuksen.

12. Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Kumpikin Osapuoli takaa, että se noudattaa soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä ja vastaa täysin omista tiedoistaan ja sen käsittelystä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

NoCFO rekisteröi Asiakkaasta ja Käyttäjästä ne tiedot, jotka Palvelun käytön yhteydessä ilmoitetaan. NoCFOlla on lupa käsitellä Palveluun syötettyjä henkilötietoja näiden Ehtojen ja Rekisteriselosteen mukaisesti. Rekisteriseloste on saatavilla osoitteessa www.nocfo.io.

NoCFO voi luovuttaa Asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille, mikäli se on Palvelun toteuttamisen kannalta olennaista.

Palvelun käytön yhteydessä Asiakas voi tallettaa tietoja omasta asiakasrekisteristään. Asiakas toimii syötettyjen henkilötietojen osalta rekisterinpitäjänä ja NoCFO tietojen käsittelijänä. Asiakas on itse vastuussa omaan asiakasrekisteriinsä lisäämistään asiakastiedoista, niiden oikeellisuudesta ja Asiakkaan oikeudesta säilyttää asiakastietoja rekisterissään.

13. Sopimuksen muuttaminen

NoCFOlla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä sopimusehtoja.

Sopimusmuutoksista ilmoitetaan Yrityksen verkkosivuilla, www.nocfo.io, Palvelun kirjautumisen yhteydessä tai Palvelussa. Muutos katsotaan hyväksytyksi, kun Asiakas on saanut tiedon muutoksesta ja muutoksen voimaantulon jälkeen jatkaa Palvelun käyttöä.

Jos Asiakas ei hyväksy sopimusmuutosta, on osapuolilla oikeus irtisanoa Sopimus.

14. Vaatimusten esittämisen määräaika

Vaatimukset, jotka perustuvat tähän sopimukseen on tehtävä viipymättä kirjallisesti viimeistään kuusi (6) kuukautta vaatimuksen perusteen syntymisestä.

15. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta. NoCFO varaa oikeuden siirtää sopimus ja/tai palvelut kolmannelle osapuolelle.

Liite henkilötietojen käsittelystä

Tämä liite on osa NoCFO-palvelun Yleisiä Sopimusehtoja ja sen tehtävä on tarkentaa Rekisterinpitäjän (Asiakas) ja henkilötietojen Käsittelijän (NoCFO Oy) välistä sopimusta.

Asiakkaan puolesta käsiteltävät henkilötiedot voivat olla Asiakkaan tai hänen loppuasiakkaansa sekä heidän työntekijöidensä, asiakkaidensa, kumppaneidensa yms. nimet, yhteys- ja osoitetiedot, laskutustiedot, pankkitiliedot, muut palveluun Käyttäjän toimesta syötetyt tai Palvelun tuottamiseen tarvittavat tiedot.

Käsittelijän velvollisuudet

Rekisterinpitäjän hyväksyessä tämän liitteen, hän antaa ohjeet Käsittelijälle henkilötietojen käsittelystä seuraavalla tavalla. Käsittelijä saa käsitellä henkilötietoja Asiakkaan lukuun:

  • Ainoastaan sovellettavien lakien mukaisesti

  • Palvelun tuottamiseksi tämän liitteen ja Sopimuksen mukaisesti

Käsittelijä ilmoittaa Rekisterinpitäjälle viipymättä tietoturvaloukkauksista, jotta Rekisterinpitäjä voi täyttää lakisääteisen ilmoitusvelvollisuutensa tietosuojaviranomaisille ja Rekisteröidyille.

Käsittelijä varmistaa, että ainoastaan salassapitovelvollisuuteen sitoutuneet tai lakisääteisesti siihen velvoitetut henkilöt käsittelevät henkilötietoja.

Käsittelijä ei vastaa siitä, kuinka Rekisterinpitäjä käyttää kolmannen osapuolten palveluja Palvelussa.

Käsittelijä ei salli viranomaisten, kuten poliisin, pääsyä tämän liitteen mukaisesti käsiteltäviin henkilötietoihin, ellei siihen ole lainmukaista perustetta, kuten tuomioistuimen päätöstä tai vastaavaa määräystä.

Käsittelijä pyrkii auttamaan parhaansa mukaan Rekisterinpitäjää täyttämään velvollisuutensa vastata rekisteröityjen pyyntöihin GDPR lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjän velvollisuudet

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja sovellettavan tietosuojasääntelyn mukaisesti käyttäessään Käsittelijän tarjoamia palveluja Sopimusehtojen mukaisesti.

Rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä ja siirtää kyseessä olevat henkilötiedot Käsittelijälle sekä Käsittelijän käyttämille alihankkijoille.

Käsittelijälle luovutettujen henkilötietojen oikeellisuus, sisältö, luotettavuus ja laillisuus ovat yksinomaan Rekisterinpitäjän vastuulla.

Rekisterinpitäjä pitää huolen, että kaikki pakolliset viranomaisille tai rekisteröidyille tehtävä ilmoitukset ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelyyn liittyen on täytetty.

Alihankkijat ja tietojen siirto

Käsittelijä voi käyttää alihankkijoita Palvelun toteuttamiseen Rekisterinpitäjälle.

Palvelun toteuttamista varten, Käsittelijä voi siirtää henkilötietoja Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai muiden maiden sisällä, jotka Euroopan komissio on todennut takaavan riittävän tietosuojan tason. Mikäli henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle on tarpeellista palvelun toteuttamiseksi, toteutetaan siirrossa tietosuojalainsäädännön siirtoperusteita.

Tietoturva

Palvelun tietoturvaa valvotaan, arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti Henkilörekisterin suojaamiseksi.

Toimittaja implementoi asianmukaiset ja riittävät tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi ja asianmukaisen ja riittävän turvallisuustason varmistamiseksi siten, että henkilötietojen käsittely vastaa tietosuojalainsäädännön asettamia vaatimuksia.